Okiem trenera

Adresowany do urzędników samorządowych projekt „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap” to wydarzenie bez precedensu. Do tej pory w historii polskiego samorządu nie było jeszcze propozycji, która w sposób tak kompleksowy podnosiłaby kompetencje związane z zarządzaniem oświatą przez gminy, powiaty oraz samorządowe województwa.

Projekt skierowany jest do prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, skarbników, radnych i – przede wszystkim – urzędników odpowiedzialnych w samorządach za sektor oświaty. Ich uczestnictwo w szkoleniach bez wątpienia wpłynie na podniesienie poziomu zarządzania szkołami i przedszkolami. Będzie więc wartością dodaną w codzien-nym funkcjonowaniu naszych lokalnych wspólnot.

Szkolenia oferowane w ramach projektu nauczą Państwa, jak dokonywać wyboru właściwych rozwiązań oraz ułatwią zarządzanie szeroko pojętą oświatą. Pokażą także, że zarówno organizacją oświaty, jak i jej finansami, można kierować strategicznie. Dlatego serdecznie zapraszam do udziału w projekcie.

Tadeusz Konarski, trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap”
Jestem trenerem w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap” od 2013 roku. Zawodowo pracuję w samorządzie powiatowym na stanowisku skarbnika powiatu. Problem racjonalizacji i optymalizacji wydatków w oświacie jest więc przedmiotem mojego zainteresowania – wydatki w tym zakresie stanowią bowiem 50% budżetu powiatu.

Na szkoleniach realizowanych w ramach projektu przedstawiane są rozwiąza-nia dotyczące optymalizacji, racjonalizacji oraz kalkulowania wydatków oświatowych. Dzięki informacjom zdobytym na warsztatach ich uczestnik może prawidłowo zaplanować proces budżetowy (tak istotny z punktu widzenia finansów) przy jednoczesnym zachowaniu wymogów prawa oświatowego (ważnego ze względu na organizację).

Ponadto w ramach szkoleń proponujemy i przedstawiamy nowoczesne metody zarządzania, takie jak: budżet zadaniowy, zarządzanie strategiczne, kontrola zarządcza z zastosowaniem w tym zakresie TIK. Sposoby te stanowią optymalne rozwiązanie w zakresie zarządzania. Uwzględniają bowiem zarówno wyzwania nakładane JST przez państwo, jak i wynikające z nich problemy.

Opinie pozyskane dotychczas od samorządowców w ramach monitoringu i ewaluacji pozwalają stwierdzić, że przedstawiona tematyka szkoleń odpowiada na stawiane wyzwania oraz inspiruje do wdrażania nowych, efektywniejszych rozwiązań.

Anna Bala, trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap”