Opinie uczestników

Dzięki udziałowi w konferencji i szkoleniach przeprowadzonych w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie pozyskali praktyczną wiedzę, którą obecnie z powodzeniem wykorzystują w pracy zawodowej.

Warsztaty prowadzone były przez osoby posiadające ogromną wiedzę z zakresu oświaty oraz wyróżniające się nieprzeciętnymi zdolnościami trenerskimi. Połączenie treści merytorycznych z intensywnymi ćwiczeniami okazało się niezwykle efektywną formą szkolenia. Jego rezultaty widoczne są już dziś i wpływają na podniesienie jakości wykonywanej pracy.

Nie do przecenienia jest też fakt, że projekt skierowany był do szerokiego grona odbiorców. W szkoleniach uczestniczyli zarówno pracownicy operacyjni, jak i decyzyjni. Dzięki temu możemy obecnie zaobserwować poprawę jakości zarządzania naszą placówką, a co za tym idzie polepszenie jej całościowego funkcjonowania.

Edyta Woźniak Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie
Udział w szkoleniach zorganizowanych w ramach I oraz II etapu projektu ,,Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” zainspirował mnie, między innymi do działań przygotowujących wypracowanie strategii oświatowej miasta.

Aby pozyskać wsparcie w tym zakresie, w grudniu 2013 r. zorganizowano we Włocławku dwudniowe szkolenie ,,Optymalizacja organizacji oświaty samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji”. Szkolenie to odbywało się w ramach projektu ,,Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap”. Jego uczestnikami byli pracownicy operacyjni Wydziału Edukacji UM i radni Rady Miasta Włocławek, w tym Przewodniczący Komisji Edukacji oraz Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za sprawy oświaty.

Pokłosiem przeprowadzonego szkolenia było powołanie decyzją zarządzeniem Prezydenta Miasta 24-osobowego zespołu do spraw optymalizacji oświaty. Zadaniem zespołu było dokonanie analizy i oceny stanu oświaty we Włocławku i wypracowanie wniosków. Punktem wyjściowym pracy zespołu była analiza SWOT dokonana z udziałem wszystkich dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli organizacji związkowych oraz doradców metodycznych zatrudnionych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Zespół zajmował się analizą trzech obszarów: sieci szkół i placówek, organizacji i zarządzania oraz inwestycji oświatowych. Wnioski i ustalenia, które pojawiły się w trakcie jego pracy, stały się podstawą podejmowania konkretnych przedsięwzięć i działań zmierzających do stworzenia strategii oświatowej dla Włocławka.

Bożena El-Maaytah Dyrektor Wydziału Edukacji UM Włocławek