Eksperci i ekspertki

BARBARA PORĘBSKA 
Dyrektor jednostki oświatowej zajmującej się obsługą finansową i działalnością podległych jednostek oświatowych w Gminie Stary Sącz. Ukończyła studia z zakresu zarządzania o specjalności zarządzanie strategiczne, co w dużej mierze ułatwiło budowanie strategii oświatowej na szczeblu gminnym. Atutem Barbary jest wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym jako główna księgowa w jednostce organizacyjnej podległej Gminie Stary Sącz oraz kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku inspektora w wydziale finansowo – księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu. Ponadto autorka publikacji z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływ na  wykorzystanie funduszy unijnych w nowym okresie programowania 2014-2020. Prelegentka międzynarodowej konferencji naukowej w Zagórzu Śląskim nt. "Budżetowania zadaniowego jako elementu procesu przemian w zarządzaniu finansami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego”. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla jednostek oświatowych z zakresu zmian w ustawie o systemie oświaty, dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli.
W czasie wolnym uwielbia spotkania ze znajomymi, jazdę na rowerze, nartach oraz podróże i zwiedzanie ciekawych miejsc.

AGNIESZKA DROŻDŻAL
Szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla różnych ośrodków szkoleniowych w kraju  prowadzi od 2008r., a z zakresu organizacji pozarządowych i doradztwa dla jednostek sektora finansów publicznych od 1990r. W latach 2001- 2011Skarbnik Gminy Goleniów. Zaplanowała i koordynowałam realizację i monitoring budżetu zadaniowego w Gminie i jednostkach podległych  w latach 2008-2010. Ponadto posiada doświadczenie na stanowisku Głównej Księgowej w gminie oraz kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds. Zarządzania min. w Banku Pekao S.A. Autorka wielu publikacji min.: w miesięcznikach: Finansach Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.
W wolnym czasie Uwielbiam czytać książki, wędrować po górach, oglądać gwiazdy, jest ciekawa świata i ludzi.

LILIANA ZIENTECKA
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie. Liliana posiada bogate doświadczenie na stanowiskach samorządowych: od nauczyciela, dyrektora szkoły po Wizytatora w Kuratorium Oświaty w Warszawie i sekretarza w Urzędzie Miasta Halinów. Autorka wielu materiałów szkoleniowych, pomocnych w implikowaniu nowych przepisów prawa oświatowego, w taki sposób by stały się motywacją do budowania kultury organizacyjnej jednostek oświatowych oraz były narzędziem skutecznego zarządzania oświatą w samorządach. W pracy trenerskiej stara się zachęcać uczestników szkoleń do budowania kultury organizacyjnej w zarządzaniu jednostkami oświatowymi i zarzadzaniu oświatą w samorządach lokalnych.
W wolnym czasie trenuje taniec towarzyski.

BOGUMIŁA MANDAT
W chwili obecnej dyrektor i nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu. Ponadto posiada doświadczenie na stanowisku wizytatora Kuratorium Oświaty, eksperta MEN w zakresie języka polskiego, organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej oraz egzaminatora CKE egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna i maturalnego z języka polskiego. Doświadczenie szkoleniowe zdobyła m.in. we współpracy z Akademią Społeczeństwa Informacyjnego w Poznaniu. Prowadziła m.in. kursy o następującej tematyce: Efektywne zarządzanie placówką oświatową, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela, Wykorzystanie ICT w zarządzaniu szkołą, ICT w pracy nauczyciela, Praca z SIGMĄ – szkolenia dla pracowników samorządowych.
Zaangażowana była w realizację projektu „Trzebnicka e-oświata” – w zakresie szkoleń dot. wykorzystania komputera w pracy nauczyciela (UONET, FRONTER, Publikacja na platformie lekcji w formacie SCROM, Pakiet Office, oprogramowanie edukacyjne) czy też ”Innowacyjny program zarządzania i administrowania szkołą” - „Innowacja kluczem do społeczeństwa XXI wieku w zakresie stworzenia i realizacji innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez Gminę Miejską Kłodzko.
W wolnym czasie preferuje: książka, teatr, i temat wielokulturowości.

HALINA BONECKA
W chwili obecnej Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie. W zakresie swoich obowiązków zarządza zespołem pracowników, prowadzi sprawy dotyczące oświaty, które stanowią kompetencje organu prowadzącego, współpracuje ze szkołami, koordynuje realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.
W oświacie pracuje 18 lat, w tym 13 na stanowisku kierowniczym, dzięki czemu  poznała dobrze specyfikę pracy szkoły. Pełniąc funkcję dyrektora Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w Radzyminie miała okazję do praktycznego wdrażania zagadnień związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w zakresie wspierania zmian w oświacie. Ewaluacje zajęć wypadały bardzo dobrze, co skutkowało zaproszeniami do dalszych szkoleń w zakresie wdrażania reformy oświaty. Pracując w Kuratorium Oświaty przeprowadziła około 200 godzin szkoleń dyrektorów szkół w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego i roli dyrektora szkoły w procesie planowania rozwoju zawodowego nauczycieli. Zorganizowała także kurs z zakresu mierzenia jakości pracy szkoły i ewaluacji w edukacji dla wizytatorów  województwa mazowieckiego. Jednocześnie była jednym z prowadzących zajęcia w ramach tego kursu. W maju 2006 r. uzyskała kwalifikacje edukatora, o których mowa w rozporządzeniu o placówkach doskonalenia nauczycieli. Od 2010 r. jestem radną Rady Miejskiej w Radzyminie.
Jej hobby to: czytanie książek, szczególnie historycznych, prace na działce, bieganie i robótki ręczne.

WIESŁAW ZIMOWSKI
Z wykształcenia mgr inż. mechanik Politechniki Krakowskiej. W chwili obecnej emeryt, aktywnie udzielający się zawodowo w roli trenera szkoleń dot. zarządzania oświatą. Posiada bogate doświadczenie na stanowiskach samorządowych, m.in. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor Zespołu Szkół  Technicznych, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Jako Członek Zarządu Województwa Małopolskiego prowadził spotkania o charakterze szkoleniowym.  Jako Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Oświatowej, prowadził szkolenia uwzględniające następujące problemy: funkcje i zadania WRO w świetle uchwały Zarządu WM, Stan Oświaty w Małopolsce, Wyzwania małopolskiej Oświaty w świetle Strategii. Jako Wójt Gminy Pleśnia opracował dokument w przedmiocie analizy i przedstawienia stanu oświaty w Gminie Pleśnia jako przygotowanie do restrukturyzacji sieci szkół oraz przeszkolił w zakresie jego realizacji osoby bezpośrednio związane z jego wdrożeniem. Uczestniczył w przygotowaniu Strategii rozwoju Gminy.
W wolnej chwili zgłębia tematy związane  z alternatywnymi źródłami energii. Pasjonuje się ogrodnictwem i uprawianiem działki.

WŁADYSŁAW WĘGIEL
W chwili obecnej emeryt i wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu „Własna firma – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. Długoletni dyrektor liceum, a następnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Jako zastępca Wójta Gminy Pleśna odpowiedzialny min. za Opracowanie Raportu Gminy Pleśna do Strategii Gminy oraz planów rozwoju wszystkich sołectw gminy. W ramach Konsorcjum Polskich Film Szkoleniowych zajmował się przygotowaniem kadry szkół do planowanego przeprowadzenia zmian jakościowych.
W wolnym czasie preferuje turystykę i spory.

KATARZYNA ZYCHOWICZ
Obecnie Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy. Od  1999 r. związana jest z  pracą w jednostkach zajmujących się obsługą finansową oświaty. Jej doświadczenie związane jest również z koordynacją i obsługą projektów finansowanych w ramach programów SPO RZL oraz POKL. W ramach projektów realizuje cykle szkoleń dotyczące organizacji, finansowania, kontroli. Jest Członkiem Zarządu Śląskiego Forum Oświaty. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego prowadziła szkolenia z zakresu monitorowania i nadzoru finansowego: dotacje dla placówek niepublicznych oraz opłaty przedszkolne. Wielokrotnie prowadziła szkolenia wewnętrzne dla dyrektorów placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy w zakresie gospodarki finansowej czy też kwalifikowalności wydatków w ramach POKL.
Jej hobby to brydż sportowy.

MARCIN SZEMRAJ
W chwili obecnej Kierujący Stanowiskiem Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Doradca Burmistrza Radzymina w zakresie koordynacji działań dofinansowanych z środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020, Audytor wewnętrzny w Szpitalu w Płońsku (SPZZOZ) oraz w szpitalu w Warszawie – Centrum ATTIS sp. z o.o. W latach 1996 - 2000 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w Departamencie Kontroli. W latach 2000 – 2002 był zatrudniony w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na stanowisku naczelnika Wydziału Refundacji i Inwestycji w Departamencie Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, gdzie zajmował się m.in. nadzorem nad wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Kombatantów. W latach 2002 – 2005 był zatrudniony w Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako audytor wewnętrzny kierujący jednym z zespołów. Od 2005r. prowadzi szkolenia dla audytorów, kontrolerów, kadry zarządzającej, projektodawców zaangażowanych we wdrażanie projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z zakresu kontroli i audytu oraz wdrażania projektów,  a także z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w administracji publicznej. Łącznie przeprowadził około 150 szkoleń dla grupy około 2 500 osób.
Prywatnie – miłośnik Bieszczadów.

JACEK ŚCIBOR
trener IT, nauczyciel akademicki, nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej, założyciel grupy Superbelfrzy RP, redaktor naczelny kwartalnika "IT w edukacji”,  25 lat doświadczenia w nauczaniu technologii informacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole przy zakładzie poprawczym, Uniwersytecie w Białymstoku, projektach UE. Z zamiłowania majsterkowicz – więc projektant i wykonawca sieci szkolnych, autor wdrożeń e-dzienników, platform edukacyjnych i tablic interaktywnych w szkołach woj. podlaskiego i dolnośląskiego. Prelegent i popularyzator technologii w nauczaniu na wielu edukacyjnych konferencjach w Polsce. Autor opracowań i artykułów m.in. dla CEO, Edunews.pl, superbelfrzy.edu.pl. Rodowity zakopiańczyk, wychowany białostocczanin, obecny pod-wrocławianin.

WOJCIECH MAGDOŃ
były: wicekurator, zastępca prezydenta miasta Tarnowa, współtwórca systemu zarzadząnia edukacją Edunet w Tarnowie, obecnie: ekspert oświatowy firmy VULCAN, wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą, autor publikacji. Kierownik merytoryczny projektu.

TADEUSZ KONARSKI
trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych. Były inspektor ds. oświaty, wieloletni dyrektor jednostki obsługi finansowej placówek oświatowych. Były radny miejski, obecnie radny rady powiatu, wieloletni przewodniczący Zespołu ds. Oświaty Związku Gmin Śląska Opolskiego, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

MARIA UTRACKA
obecnie: starszy wizytator, koordynator ewaluacji w województwie śląskim, wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą, autorka publikacji; była radna, przewodnicząca komisji oświaty Włodowic.

ANNA BALA
skarbnik powiatu Węgrów, była nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, główna księgowa.

MAREK BŁASZAK
obecnie dyrektor szkoły, wieloletni trener szkoleń dotyczących oświaty i jej zarzadzania; były kurator.

SZYMON WIĘSŁAW
Dyrektor Ośrodka szkoleniowego Instytutu Badań w Oświacie, wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą, autor publikacji.

EWA HALSKA
konsultant ds. zarządzania oświatą WOM, MODN,wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą, autorka publikacji. Była wizytator, koordynator szkoleń projektu ORE I „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu regionalnym i lokalnym”.

URSZULA BLICHARZ
dyrektor delegatury Tarnów KO w Krakowie, wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą, autorka publikacji. Była konsultant WOM, wizytator.

ANTONI JEŻOWSKI
profesor, wykładowca Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, autor wielu publikacji, ekspertyz, wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania edukacją.

ANNA RAPPE
Kierownik Wydziału Badań i Analiz OKE Kraków, Specjalista ds. przygotowania, weryfikacji i zarządzania bazami danych CKE, IBE, autorka publikacji, wieloletni trener szkoleń oświatowych. Była doradca metodyczny.

ALEKSANDRA KUŹNIAK
dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu Starostwo Powiatowe Gniezno, autorka publikacji, wieloletni trener szkoleń z zarządzania oświatą. Była konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej ODN, edukator w Studium Menadżerów Oświaty.

MACIEJ SKWARA
trener w wielu szkoleniach samorządowych i oświatowych.

MARIUSZ BOCHENEK
dyrektor liceum, autor publikacji, wieloletni trener szkoleń oświatowych.

TOMASZ WYSOCZAŃSKI
były dyrektor ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, obecnie konsultant, wieloletni trener szkoleń oświatowych.

IWONA ZARĘBSKA
właścicielka firmy szkoleniowej ASYSTENT Centrum edukacyjne, trener wielu szkoleń oświatowych.

KRZYSZTOF MADEJCZYK
specjalista ds. finansów oświaty, wieloletni pracownik firmy VULCAN, trener w  wielu szkoleniach oświatowych, autor publikacji.